ALGEMENE VOORWAARDEN QUICKNETSOLUTIONS

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden QuicknetsolutionsQuicknetsolutions: Online en telefonisch adviseurs platform voor advies over TV en Internet, passend bij elke situatie.
Diensten: De diensten Quicknetsolutions aanbiedt als omschreven op de website, bestaande uit (onder andere) het voorzien van advies over TV en Internet aan zakelijke klanten.
Gebruikers: Particulieren en kvk-houders (zakelijke klanten) zonder TV en/of internet aansluiting van Ziggo. Klachtenafhandeling Quicknetsolutions: de klachtenafhandeling Quicknetsolutions, welke conform haar reglement gaat zoals gepubliceerd op de Website onder het kopje ‘Heeft u een klacht?’ omtrent de adviezen van de adviseurs, het opgemaakte aanbod TV en Internet en de klantenservice.
Particulieren/kvk-houders: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die advies inwint bij de adviseurs over TV en Internet, na akkoord gaan met het aanbod dat uit het advies van de adviseur is gekomen: de eindklant.
Adviseurs: De natuurlijke persoon die advies geeft aan particulieren en kvk-houders omtrent TV en Internet.
Kantooruren: De uren tussen 10:00 en 21:30 op maandag tot en met zaterdag voor de adviseurs en 10.00 en 16.00 uur op maandag tot en met vrijdag voor de klantenservice worden begrepen, met uitzondering van officiële feestdagen.
Contract/aanbod: Het contract/aanbod dat wordt verzonden naar de particulier/kvk-houder via de e-mail of per sms vanuit Ziggo.
Website: De website van Quicknetsolutions: quicknetsolutions.nl

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen de particulieren of kvk-houders en (adviseurs van) Quicknetsolutionsgesloten gas- en/of energiecontract en door Quicknetsolutions uitgebrachte offertes en voorstellen/adviezen.

2.2. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de particulieren/kvk-houders wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien in die voorwaarden voorrang is bedongen. Afwijking van de Algemene Voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Via het telefoongesprek dat wordt gestart vanuit Quicknetsolutions of via het contactformulier op de Website of telefonisch via de klantenservice kan een particulier of kvk-houder zich aanmelden voor advies van (de adviseurs van) Quicknetsolutions. Wanneer de particulier/kvk -houder akkoord gaat met dit aanbod, stuurt Quicknetsolutions per e-mail of per sms een aanbod van de in de situatie passende pakket.

3.2. Het contract komt tot stand door het akkoord klikken van de particulier of kvk-houder (vanaf dan te noemen klant) op het daarvoor bestemde knopje in het per e-mail of sms toegezonden

aanbod. Quicknetsolutions is niet verantwoordelijk als een energieleverancier andere afspraken conform wettelijke bedenktijd heeft geïmplementeerd.

3.3. Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het contract prevaleert het contract.

 1. Uitvoering Diensten

4.1. Quicknetsolutions zal zich inspannen om de Diensten naar beste kunnen uit te voeren.
4.2. Quicknetsolutions heeft als doel het aanbieden van een zakelijk pakket van Ziggo, passend bij de situatie van desbetreffende particulier/kvk-houder. 4.3. Tijdens het opstellen van een zakelijk pakket van Ziggo, zal (de adviseur van) Quicknetsolutions de particulier/kvk-houder verzoeken om bepaalde persoonsgegevens.

4.4. De particulier/kvk-houder is eigenaar van zijn eigen persoonsgegevens. De particulier/kvk-houder is er zelf verantwoordelijk voor dat de door hem afgegeven persoonsgegevens volledig, correct, waarheidsgetrouw en (blijvend) actueel zijn.
4.5. Quicknetsolutions zal de Diensten naar eigen inzicht en volgens de door haar vastgestelde kaders uitvoeren.

4.6. Quicknetsolutions heeft een klantenservice voor het beantwoorden van vragen. Quicknetsolutions accepteert enkel vragen en overige verzoeken ter ondersteuning op haar e-mailadres verzoeken@quicknetsolutions.nl en telefonisch op 020 2148 663. Quicknetsolutions zal vragen en verzoeken in behandeling nemen en daarbij streven naar een responsetijd van 72 werkuren voor dringende vragen en verzoeken en 120 kantooruren voor overige vragen, een en ander ter bepaling van Quicknetsolutions.

4.7. Opgegeven termijnen voor de uitvoering van de Diensten hebben een indicatieve strekking tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Quicknetsolutions is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of verband houdende met een overschrijding door Quicknetsolutions van de in 4.6. opgenomen response termijnen.

 1. Toegang tot Quicknetsolutions

5.1. Quicknetsolutions is online via de Website, telefonisch via de klantenservice en door telefonische benadering vanuit (de adviseurs van) Quicknetsolutions beschikbaar.
5.2. Quicknetsolutions garandeert niet dat de Website, en de (telefonische) klantenservice ten allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. De Website kan tijdelijk niet toegankelijk zijn, de klantenservice kan tijdelijk niet bereikbaar zijn bijvoorbeeld vanwege onderhoud of storing van de vereiste internet- of telecommunicatie faciliteiten. Quicknetsolutions streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de particulier/kvk-houder zo beperkt mogelijk te houden.

5.3. Quicknetsolutions betracht de nodige zorgvuldigheid bij het ter beschikking stellen van haar Diensten online en heeft daartoe betrouwbare partners uitgezocht, onder meer met betrekking tot de hosting van de Diensten.

 1. Verplichtingen particulier/kvk-houder

6.1. Particulier/kvk-houder neemt na (online) akkoord van het aanbod bewust deel aan een energie overstap in stand gebracht door (de adviseur van) Quicknetsolutions.

6.2. Particulier/kvk-houder garandeert de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door particulier/kvk-houder aan Quicknetsolutionster beschikking gestelde en/of ter beschikking staande persoonsgegevens, ook indien deze van derden afkomstig is.

 1. Gebruik verstrekte informatie

7.1. Particulier/kvk-houder geeft Quicknetsolutions het recht de door de particulier/kvk-houder verstrekte informatie te gebruiken en te delen in verband met de uitvoering van en conform het aanbod.
7.2. Quicknetsolutionsbehoudt zich het recht voor om de aan haar verstrekte gegevens of delen daarvan in geabstraheerde en niet-herleidbare vorm te gebruiken als referentie-, les-, trainings-, voorbeeld-, of instructiemateriaal voor derden.

 1. Intellectueel eigendom

8.1. Het is particulier/kvk-houder uitdrukkelijk verboden het aanbod, waaronder begrepen de adviezen te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren voor derden.

 1. Tarieven

9.1. De Diensten worden kostenloos geleverd aan de particulier/kvk-houder voor de adviezen, het bij de situatie passende aanbod en het doorvoeren van het aanbod naar desbetreffende energieleverancier. Quicknetsolutionsrekent uitsluitend kosten aan desbetreffende energieleverancier of anderen partijen, nimmer aan de klant zelf.

9.2. De door Quicknetsolutionsdoorgegeven prijzen en/of tarieven van de (door de adviseur van) Quicknetsolutionsgeadviseerde energieleverancier zijn te vinden in het aanbod van de energieleverancier en zijn exclusief BTW (behalve anders aangegeven in het aanbod van de energieleverancier).

9.3. Quicknetsolutionsis niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen van de tarieven, prijzen en/of voorwaarden van de energieleverancier die (door de adviseur van) Quicknetsolutionsis aangeboden aan de particulier/kvk-houder.

 1. Beëindiging

10.1.Het Ziggo contract is aangegaan voor de in het contract van de leverancier genoemde duur.
10.2. Het contract kan door Quicknetsolutions met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) kalenderdagen (indien dit wordt aangeboden door Ziggo) vanaf het moment dat het aanbod is aanvaard door de particulier/kvk-houder (vanaf dat moment te noemen klant) door middel van een telefoongesprek met de klantenservice.

10.3. De klant mag er niet vanuit gaan dat het contract, zonder bevestiging dat dit is gebeurd naar het bij ons bekende e-mailadres, is geannuleerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van het contract binnen 14 kalenderdagen. Quicknetsolutions kan in geen enkele situatie aansprakelijk worden gesteld wanneer de annulering van het contract niet binnen 14 kalenderdagen is gebeurd.

10.4. Quicknetsolutions is gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder gehouden te zijn tot toestemming van de particulier/kvk-houder.
10.5. Opzegging of ontbinding van het contract van de particulier/kvk-houder door Energie Beheer en Service geeft in geen geval recht op restitutie van reeds gefactureerde Diensten of gedane betalingen door of aan de energieleverancier.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Quicknetsolutions zal de Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
11.2. Quicknetsolutions is niet aansprakelijk jegens particulier/kvk-houder voor enige schade direct danwel indirect – waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, corruptie van data of schade door bedrijfsstagnatie – terzake of verband houdende met (de uitvoering van) het contract.

11.3. Quicknetsolutions is in geen geval aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden, die zij bij de Diensten heeft ingeschakeld.
11.4. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen werken zowel ten behoeve van Quicknetsolutions als de door Quicknetsolutions ingeschakelde adviseurs en overige medewerker, zowel individueel als gezamenlijk, die direct of indirect betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Diensten.

 1. Overmacht

12.1. In het geval van overmacht is Quicknetsolutionsgerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de advisering of het telefonisch te woord staan op de klantenservice op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan, ziekte, verbouwing/verhuizing en technische storingen etc.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

13.1. Particulier/kvk-houder erkent dat Quicknetsolutionspersoonsgegevens zal verwerken in het kader van de uitvoering van de Diensten. Quicknetsolutions draagt er zorg voor dat iedere verwerking van persoonsgegevens (in het kader van de Diensten) plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

13.2. Meer informatie over de wijze waarop Quicknetsolutionspersoonsgegevens verwerkt kunt u vinden in het Privacy policy.
13.3. Op de particulier/kvk-houder rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van eigen persoonsgegevens.

 1. Email en Internetgebruik

14.1. Particulier/kvk-houder en Quicknetsolutionskunnen door middel van elektronische post (e-mail) of via telefonisch contact met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail en Internet risico’s kleven, waaronder vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Quicknetsolutions is niet aansprakelijk voor enige schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail van de verzonden aanbieding zijn de data uittreksels van de computersystemen van Quicknetsolutions bepalend.

 1. Geschillen omtrent Quicknetsolutions

15.1. De klantenservice Quicknetsolutions zal de klacht in behandeling nemen conform haar reglement.

 1. Toepasselijk recht

16.1. Op het contract en op alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de het contract of de totstandkoming daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Overig

17.1. Quicknetsolutionsdient als intermediair tussen particulier/kvk-houder en Ziggo en is nimmer aansprakelijk voor enige financiële schade aan particulier/kvk-houder en/of aan Ziggo.